Mikrobiologisk normalkontroll

Mikrobiologisk normalkontroll rekommenderas som uppföljning mellan provtagningarna av trygghetspaketet, som bör ske vart tredje år. Det är inte...

Kemisk normalkontroll

Kemisk normalkontroll rekommenderas som komplement till ordinarie provtagning eller vid misstanke om förorening. I den kemisk normalkontrollen ing...

Metallpaket

Metallpaketet rekommenderas för att ta reda på om grundvattnet innehåller metaller eller ledningarna och armatur läcker metaller. Aluminium, ar...

VÅRA ANALYSPRODUKTER & PAKET

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och vi på SGS vill göra det tryggt för alla att dricka sitt vatten. Detta analyspaket är...

Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och vi på SGS vill göra det tryggt för alla att dricka sitt vatten. Detta analyspaket är hopsatt u...

Bekämpningsmedel analyseras i de fall då man misstänker förorening från närliggande jordbruksmark, besprutade banvallar eller gårdsplaner. A...

PFAS rekommenderas när man har en brunn som ligger i avrinningsområdet av en brandövningsplats, flygplats eller liknande och man misstänker att...

Petroleumprodukter analyseras i de fall då man misstänker förorening, pga utsläpp eller lukt. Alifatiska och aromatiska kolväten återfinns i ...

Asfaltsrester analyseras i de fall då man misstänker förorening från asfalt, slipers, el- eller telefonstolpar. Analysen redovisas som Polycykl...

Brandpaketet rekommenderas när man har en brunn i närheten av ett område där det brunnit och man misstänker att det påverkat vattenkvaliteten...

Kemisk normalkontroll rekommenderas som komplement till ordinarie provtagning eller vid misstanke om förorening. I den kemisk normalkontrollen ing...

Mikrobiologisk normalkontroll rekommenderas som uppföljning mellan provtagningarna av trygghetspaketet, som bör ske vart tredje år. Det är inte...

Metallpaketet rekommenderas för att ta reda på om grundvattnet innehåller metaller eller ledningarna och armatur läcker metaller. Aluminium, ar...

Radon rekommenderas vid bergborrade brunnar då det alltid finns en risk att de innehåller förhöjda radonhalter. Vid förhöjda halter finns ris...

Klorid analyseras vid misstanke om saltvattensinträngning eller i samband med bygglov. Saltvatteninträngning och brist på grundvatten kan i viss...