Analysresultat till SGU och Miljökontor

Var med och bidra till SGUs nationella databas

För att förbättra kunskapen om dricksvattenkvaliteten i svenska brunnar pågår en insamling av vattenanalyser. Detta görs för att uppmärksamma de eventuella problem som finns i Sverige och för att kunna ge goda råd till allmänheten. Det möjliggör också att man kan sätta in åtgärder för att skydda grundvattnet mot föroreningar.

Ger ni som fastighetsägare medgivande till detta (genom att klicka i rutan på brunnsvatten.se) kommer analysen att datalagras/registreras och behandlas i en databas tillsammans med uppgifterna som lämnas i samband med beställningen , däribland uppgifter om fastighetsbeteckning. Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansvarar för behandlingen av personuppgifterna och är s.k. personuppgiftsansvarig. För att få registerutdrag eller begära rättelse av uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) kontakta SGU, Box 670, 751 28 Uppsala, tel. 018-17 90 00. Analysresultaten i databasen blir offentlig handling.

Kopia till miljökontoret

Vid medgivande från er skickas en kopia av analysprotokollet till ert Miljökontor. Miljökontoren arbetar med informationsspridning om dricksvatten från enskilda brunnar i Sveriges kommuner. Resultaten används även i kommunens VA-planering och vid utvärdering av grundvattnet i kommunen .  Dessa dokument blir offentliga handlingar via kommunen.

SGS rekommenderar alla att dela med sig av sina analysresultat för allmänhetens bästa, men det är helt frivilligt!