Bra tips till dig med egen brunn

Du vet väl att det är du som fastighetsägare/brunnsägare som är ansvarig för att säkerställa en god dricksvattenkvalitet.

Det innebär att du har ansvar för att kontrollera brunnen och ta prover på vattnet, det är även du som bör åtgärda eventuella problem.

Den vanligaste orsaken till förorenat brunnsvatten är att brunnslocket eller brunnen är otät. Det gör att ytvatten och smådjur kan komma in i brunnen. Det kan i sin tur leda till att vattnet blir förorenat med bakterier och andra mikroorganismer.

Det kan även finnas andra omständigheter som påverkar kvaliteten på ditt vatten, till exempel läckande avloppsrör, jordbruk, gödselupplag, oljespill och dagvatten från asfalterade ytor. Brunnen bör ha en konstruktion som är tät till den nivå där grundvattnet kan tillåtas rinna in i brunnen, då stängs ytvatten och ytligt grundvatten med sämre vattenkvalitet ute. Den ska också ha ett brunnslock som är tätt och en avluftning som är utformad så att inte småkryp kan ta sig in i brunnen. Ta för vana att göra en visuell kontroll av brunnen ett par gånger om året, gärna höst och vår då det är höga flöden.

Säkerställ då att:

  • det inte finns växtlighet runt brunnen vars rötter växer in
  •  vatten inte ställer sig runt och över brunnslocket
  •  brunnslocket är helt och tätt
  •  skarvarna är hel, gäller både cementrör och svetsfogar
  •  ledningsgenomföringen är tät- det är tätt mellan eventuellt
    foderrör och berg

Det är först när man analyserat vattnet hos ett ackrediterat laboratorium som man verkligen vet om det håller god dricksvattenkvalitet. Vid en vattenanalys bör man undersöka förekomsten av mikroorganismer och kemiska ämnen, och vattnets fysikaliska egenskaper, i enlighet med Livsmedelsverkets råd.

Här visas hur man gör för att provta vatten i din brunn

SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) som vi samarbetar med har en sida med bra information om vad man ska tänka på när det gäller att anlägga och underhålla sin vattenbrunn.
Läs mer här