Villkor

Villkor

Följande villkor gäller SGS försäljning i Sverige över Internet till kund

1 Köp

1.1 Vid beställning träffas avtal om köp först när SGS bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av SGS databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller SGS sig rätten att korrigera detta i efterhand.

1.2 I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna dessa avtalsvillkor.

1.3 För att kunna göra en beställning skall du ha fyllt 18 år.

2 Pris

2.1 Gällande produktpris inkl moms är det pris, som vid tidpunkten för beställningen finns angivet på adress brunnsvatten.se. Priserna anges i svenska kronor (SEK) inkl lagstadgad mervärdesskatt.

2.2 Leveranskostnader finns angivna på SGS´s prislista på brunnsvatten.se och visas vid beställning på hemsidan.

2.3 SGS erbjuder extra rapportering utöver standard (en rapport per prov till beställare) till en kostnad om 30 kr per extra kopia.

3 Betalningsvillkor

3.1 Betalning sker i förskott mot faktura eller via bank-/betal-/kreditkort.

3.2 Vid betalning via kort skall kund uppge kortnummer och giltighetsdatum. Kund är skyldig att tillse att medel finns på kortkontot fram till dess SGS tillgodogjort sig betalning. Skulle täckning saknas har SGS rätt att istället fakturera beloppet eller vidtaga rättsliga åtgärder.

3.3 Vi erbjuder i samarbete med Klarna en betalningslösning med olika typer av betalningsalternativ. Sedvanlig kreditprövning utan kopia för kännedom sker och leverans sker endast till folkbokförd adress.  Mer information om Klarna finns på www.klarna.se. Klarna uppfyller kraven för PCI DSS. (Payment Card Industry Data Security Standard)

4 Meddelanden

4.1 Alla meddelanden mellan parterna förutsätts ske med e-post. Kund förbinder sig att efter beställningen bevaka sin e-post.

5 Leverans

5.1 Normal leveranstid av provtagningsmaterial är 5 arbetsdagar. Normal leveranstid av analysrapport är 10–15 arbetsdagar.

5.2 Analysresultatet levereras per brev i ett exemplar eller via E-post till kund.

5.3 Om provet vid ankomst till laboratoriet kan antas ha förändrats från sin ursprungliga karaktär på så sätt att önskad undersökning ej kan anses meningsfull, äger laboratoriet rätt att kassera provet eller endast utföra vissa av önskade beställningar. Exempel på orsaker då prov kan förändras är vid förvaring i olämpligt provtagningskärl eller förpackning, felaktig förvaringstemperatur eller vid för lång tid mellan provtagning och ankomst till laboratoriet. Laboratoriet rådgör i möjligaste mån med beställaren innan beslut kring detta tas.

6 Ångerrätt

6.1 Enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du mottagit provkärlsmaterialet.

6.2 Du som kund är skyldig att vårda materialet så länge du har det i din besittning. Ångerrätten gäller inte vid outlöst paket.

6.3 SGS står risken ifall materialet skadas eller kommer bort under transporten till dig. Du som kund står för risken vid eventuell retur till oss.

6.4 Vill du utnyttja din ångerrätt skall du meddela detta till SGS per e-post på adress se.ie.info@sgs.com . Returnera därefter utskickat material (väska, kylklampar samt provmaterial) till SGS Analytics Sweden AB, Olaus Magnus väg 27, 581 10 LINKÖPING. Du som kund står för kostnaden av Provmaterial & Utskick (249kr) samt returfrakten. Återbetalning kommer att göras senast inom 30 dagar från den dag då SGS tog emot kundens meddelande om att ångerrätt utnyttjats.

6.5 Om du som kund fullföljer din beställning och skickar in prov till SGS för analys har du inte längre ångerrätt om SGS påbörjat tjänsten.

7 Reklamation

7.1 Kund som vill göra gällande att det är något fel med provtagningsmaterial meddela detta till oss per e-post; se.ie.info@sgs.com så vi kan skicka ut nytt material utan avgift.

Om fel begånget i analysarbetet skall kund omgående efter resultatets erhållande meddela SGS detta per e-post på adress se.ie.info@sgs.com . Inom tio dagar, räknat från dag då sådant meddelande lämnats skall beställaren utförligt och skriftligen meddela SGS i vad felet bestod. SGS följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

 8 Personuppgiftsbehandling

8.1 När du som kund lägger din beställning hos SGS uppger du dina personuppgifter såsom t ex personnummer, namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

8.2 Enligt Dataskyddslagen har kunden, efter att personligen undertecknat en ansökan, rätt att få besked om vilka personuppgifter som finns registrerade och hur dessa behandlas samt rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Kontakta i så fall SGS per e-post på adress se.ie.info@sgs.com .

8.3 SGS använder uppgifter från kundregistret även för marknadsföringsändamål. Genom att acceptera dessa villkor ger du som kund ditt medgivande till denna användning. Vi gallrar efter 10 år om ingen affärsrelation pågår. Du kan när som helst återkalla lämnat samtycke genom att meddela SGS detta per e-post på adress se.ie.info@sgs.com.

8.4 SGS´s kundregister är konfidentiellt. SGS förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än samarbetspartners inom bolagskoncernen eller i annan utsträckning än vad som anges i lag. Förmedling av uppgifter till Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och kommunens miljökontor sker endast med kundens medgivande.

8.5 Du har som kund rätt att max en gång per år begära ut vilka personuppgifter vi har om dig via se.ie.dataskydd@sgs.com

8.6 Genom att bekräfta och genomföra beställning samtycker härmed kunden att lämnade personuppgifter behandlas och utlämnas enligt ovan.

9 Övrigt

9.1 Efter av kund gjord beställning äger SGS inte rätt att ändra villkoren.

9.2 Genom att kunden bekräftar villkoren bekräftas att kunden tagit del av och godkänt dessa avtalsvillkor samt har fyllt 18 år.

10 Befrielsegrunder

 10.1 Bl.a följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder (force majeure), om de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande: Arbetskonflikter, militärinkallelser och varje annan svårighet att erhålla arbetskraft, krig, blockad, avspärrning, politiska oroligheter, statsingripanden av olika slag såsom beslag, export- och importförbud, vägrade licenser från myndigheters sida, eldsvåda, vattenbrist, vattenflöde och andra naturhändelser, maskinskada eller andra rubbningar i SGS´s arbete, brist på transportmedel eller andra trafikrubbningar vid järnvägar, hamnar eller andra trafiksituationer, försenade fartyg eller andra transportmedel, kassationer som skäligen icke kunde förutses, felaktig eller försenad leverans av väsentliga substanser för analysens framtagande, uteblivna råvaror eller kraft mm eller andra förhållanden, likgiltigt av vilken art som ligger utanför laboratoriets kontroll och påverkar SGS´s förmåga att uppfylla sina förpliktelser. Det åligger part som vill åberopa ovan angivna omständigheter att utan uppskov skriftligen meddela den andra parten om uppkomsten härav liksom om dess upphörande.

11. Tvist

11.1 Tvister avseende tillkomst, tolkning eller tillämpning av det genom uppdraget tillkomna avtalet, skall avgöras av allmän domstol.

12. Preskription

12.1 Anspråk mot SGS förfaller om tvisten enl. punkt 12 inte inleds inom ett år räknat från dag då rapport från SGS förelegat.

Uppdaterat: 2023-05-29