Tolkning av resultat

Analyserna utförs på ackrediterade laboratorier med metoder som är specialanpassade för dricksvattenanalyser. Efter analys, granskas proven och bedöms enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. På analysprotokollet framgår om vattnet är Tjänligt, Tjänligt med anmärkning eller Otjänligt.

Tjänligt

Om provet bedöms som tjänligt innebär det att vattnet är lämpligt som dricksvatten och för andra hushållsändamål.

Tjänligt med anmärkning 

Dessa riktvärden kan vara hälsomässiga, estetiska eller tekniskt grundade. Estetiskt grundade kan ha att göra med vattnets färg eller lukt. Tekniska effekter kan vara bl.a. korrosion och slambildning. Dvs ett vatten som är tjänligt med anmärkning kan gälla hälsomässiga effekter, men det kan också ”enbart” ha estetiska brister eller egenskaper som påverkar ledningssystem och apparater.

Otjänligt

Det finns direkt och indirekt grundande riktvärden. Direkt grundade innebär att parametern i sig kan vara skadlig och att det innebär en oacceptabel risk att överskrida riktvärdet. Indirekt grundade innebär att parametern i fråga indikerar en oacceptabel risk för andra oönskade ämnen eller organismer kan förekomma. D.v.s ett otjänligt dricksvatten rekommenderas INTE att användas i hushållet.

OBS!

Tänk på bedömningen endast omfattar de ämnen som analyserats. Bedömningen hittar ni på analysprotokollet som ni får när analyserna är klara.

Länkar om analysresultat 

Åtgärder

Om vattnet inte håller måttet finns en rad olika åtgärder att sätta in. Ibland behövs en desinfektion av brunnen. Ibland behövs ett vattenfilter. SGS rekommenderar brunnsägaren att ta kontakt med sitt lokala miljökontor för förslag om åtgärder och rekommendationer för att förbättra vattenkvaliteten.