Vad kostar det och vad får jag?

Kostnaden skiljer sig om ni väljer att använda något av våra inlämningsställen för inlämning av prov eller om ni väljer att köpa till returfrakt.  Användning av våra inlämningsställen kan göras utan kostnad för returfrakt! Till detta tillkommer priset för varje analyspaket som ni väljer. Mest förmånligt är att köpa Trygghetspaketet som inkluderar en rabatt på de ingående paketen.

Många associerar vattenanalyser med enkla engångstester, som lackmuspapper i skolans kemi! Analyserna som ingår i våra paket är allt annat än detta! Vid en beställning av exempelvis ”Trygghetspaketet”, startar otaliga analyskedjor i våra ackrediterade laboratorier. Det första som händer är att etiketter med era uppgifter skapas och rätt provkärl packas ihop. Flaskorna som används för mikrobiologi är sterila och övriga kärl är noga utprovade för syftet. Allt packas i en kylväska med kylklampar och skickas direkt till er.

När ni använder våra inlämningsställen, då använder ni också vårt specialanpassade logistiknät för dricksvattenanalyser. Proven kommer då till laboratoriet redan samma kväll som ni lämnar in dem! Vid ankomst görs en mottagningskontroll där temperatur mäts på samtliga prov samt tidpunkt för ankomst noteras. Därefter tar de olika flaskorna helt olika väg genom laboratoriet.

Mikrobiologiska analyser ansätts dygnet runt – bakterier odlas på selektiva substrat, vatten pipeteras och blandas med andra sterila substrat. Därefter startar odlingsprocessen. Odlingen sker i temperaturreglerade förhållanden med bevakning 24h om dygnet för att inte riskera avvikelser i temperatur. När det är dags för avläsning tar våra laboranter vid igen och identifierar de olika bakteriekolonierna, räknar dess antal samt beräknar dess spridning i vattnet.

Inom kemin startar en hel kedja av kemiska analyser på diverse avdelningar i laboratoriet. På högteknologiska ICP/MS instrument utförs de mest avancerade metallanalyserna. Här är riktvärdena låga och instrumentens finkänslighet är av största vikt. Analyserna såväl som provprepareringen utförs i renrum av särskilt utbildad personal för att säkra upp rätt känslighet på analyserna.

Inom det våtkemiska analysområdet startas en rad instrument upp. Titroprocessorer med exakt kalibrerade pH-metrar, konduktivitetsmätare och titreringsutrustning, Jonkromatografer, turbiditestmätare, konelab-maskiner.

När alla analyser är klara granskas resultaten ytterligare en gång och en bedömning av provet i sin helhet utförs. Ett enda prov kan behandlas av upp till 20 laboranter som alla har sin profession inom dricksvattenanalyser! Hela analyskedjan, från packning till bedömning utförs på våra ackrediterade laboratorier och enligt metoder som är ämnade för just dricksvattenanalyser.

När man köper analyser från SGS och brunnsvatten.se, då köper man ackrediterade dricksvattenanalyser som man kan lita på!