Asfaltsrester

1,995.00 kr

Asfaltsrester analyseras i de fall då man misstänker förorening från asfalt, slipers, el- eller telefonstolpar. Analysen redovisas som Polycykliska aromatiska kolväten, ofta förkortat PAH vilket är en grupp ämnen som finns i stenkol och petroleum samt bildas vid förbränning av organiskt material. PAH är ofta förekommande i förorenade jordmassor. De förekommer även i asfalt lagd före 1970-talet i Sverige. Asfalten, som kallas tjärasfalt, hade ett bindemedel som bestod av stenkolstjära innehållande PAH. PAHer omfattar även kreosot är klassat som bekämpningsmedel mot rötsvampar och dylikt. Det finns kraftiga restriktioner för användandet. Kreosot får, i Sverige, endast användas till yrkesmässigt bruk för träskydd vid järnvägsbyggnad (slipers), linjebyggnad (el/tele-stolpar) eller vattenbyggnad, där det är nödvändigt. SGS rekommenderar alltid trygghetspaketet som komplement för att få en mer komplett kunskap om vattnets kvalitet.

I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.

Artikelnr: PAH16L (V) Kategori:

Beskrivning

Analysomfattning:

 • Acenaften
 • Acenaftylen
 • Naftalen
 • PAH-L,summa
 • Antracen
 • Fenantren
 • Fluoranten
 • Fluoren
 • Pyren
 • PAH-M,summa
 • Benso(a)antracen
 • Benso(a)pyren
 • Benso(b)fluoranten
 • Benso(k)fluoranten
 • Benso(ghi)perylen
 • Chrysen/Trifenylen
 • Dibenso(a,h)antracen
 • Indeno(1,2,3-cd)pyren
 • PAH-H,summa
 • PAH,summa cancerogena
 • PAH,summa övriga
 • PAH16L summa