Bra tips till dig med egen brunn

Allmän information om dricksvattenbrunnar:

Dricksvattnet är det viktigaste livsmedlet vi har och att säkerställa att det är rent och fritt från mikroorganismer och kemiska föroreningar är en förutsättning för att vi ska hålla oss friska. Det är du som fastighetsägare/brunnsägare som är ansvarig för att säkerställa en god dricksvattenkvalitet.

Det är först när vattnet är analyserat hos ett ackrediterat laboratorium som man verkligen vet om det håller god kvalitet.
Vid en vattenanalys bör det undersökas förekomsten av mikroorganismer och kemiska ämnen, samt vattnets fysikaliska egenskaper, i enlighet med Livsmedelsverkets råd. SGS har valt att kalla paketen som omfattar dessa analyser för ”Trygghetspaket”. Livsmedelsverket rekommenderar att man ska kontrollera sitt dricksvatten minst vart tredje år för att säkerställa att det är hälsosamt att dricka. Det bör också kontrolleras akut om färg, lukt eller smak förändras.
Det innebär att du har ansvar för att kontrollera brunnen och ta prover på vattnet, det är även du som bör åtgärda eventuella problem.

För att kunna sköta om brunnen och ert vatten, är det viktigt att ni lär er hur just er anläggning fungerar och testar vattnet regelbundet.
En vattenbrunn utsätts för stora påfrestningar under året. Tjäle och snö på vintern, smältvatten och höga vattenflöden på våren, torka och lågt grundvatten på sommaren och regn och översvämning på hösten. Problemen skiljer sig men ger ofta oönskade effekter på dricksvattenkvaliteten.
Brunnen kan också påverkas av ytvatten som drar med sig föroreningar från marken runt brunnen, läckande avloppsanläggningar i närheten, höga halter av metaller och radioaktiva ämnen i berggrunden eller saltvatteninträngning i kustnära områden.

Vattenkvaliteten kan snabbt förändras från drickbart till hälsoskadligt, från en årstid till en annan, om man inte underhåller brunnen.
Lär dig ditt vattens egenskaper och se till att vattnet inte är grumligt, luktar eller smakar illa. Men att bara lukta eller smaka på vattnet räcker inte för att avgöra om det är säkert att dricka och använda. Upplever du en förändring kan det indikera på att något är fel, det är då rekommenderat att koka vattnet och skicka in det för analys så snabbt det är möjligt.
Utfällningar av till exempel kalk, salt, järn, mangan och koppar påverkar ibland disk- och tvättmaskiner, varmvattenberedare, badrumsinredning och tvätt. Vilket kan göra att installationens livslängd förkortats och i värsta fall medföra vattenläckor.
Den vanligaste orsaken till förorenat brunnsvatten är att brunnslocket eller brunnen är otät. Det gör att ytvatten och smådjur kan komma in i brunnen. Det kan i sin tur leda till att vattnet blir förorenat med bakterier och andra mikroorganismer.
Det kan även finnas andra omständigheter som påverkar kvaliteten på ditt vatten, till exempel läckande avloppsrör, jordbruk, gödselupplag, oljespill och dagvatten från asfalterade ytor. Brunnen bör ha en konstruktion som är tät till den nivå där grundvattnet kan tillåtas rinna in i brunnen, då stängs ytvatten och ytligt grundvatten med sämre vattenkvalitet ute. Särskilt känsliga är grävda brunnar, men föroreningar kan också drabba bergborrade brunnar. Enligt studie gjord av Socialstyrelsens var närmare 35% av proverna från de grävda brunnarna och drygt 10% av de bergborrade brunnarna otjänliga som dricksvatten.

Visuell kontroll:
Ta för vana att göra en visuell kontroll av brunnen ett par gånger om året, gärna vår och höst, då det är höga flöden.
Säkerställ då att:

 • det inte finns växtlighet runt brunnen vars rötter växer in
 • vatten inte ställer sig runt och över brunnslocket
 • brunnslocket är helt och tätt, med en avluftning som är utformad så att inte småkryp kan ta sig in.
 • skarvarna är hela och rätt konstruerade, gäller både cementrör och svetsfogar
 • ledningsgenomföringen är tät
 • det är tätt mellan eventuellt foderrör och berg

Översvämning:
Översvämningar kan leda till att vatten från markytan rinner ner i brunnen och förorenar dricksvattnet med virus och bakterier. Den stora vattenmängden kan också göra att ämnen frigöras från marken kring din brunn och tar sig in i dricksvattnet.
Livsmedelsverket rekommenderar:

 • Koka vattnet så länge det är översvämning och en tid där efter. Koka kraftigt, då dör bakterier, virus och parasiter.
 • Kan vara bra att avstå från att duscha i förorenat vatten för att undvika risk för infektioner. Infektioner kan uppstå om man till exempel har öppna sår eller om man råkar svälja vattnet.
 • När vattnet sjunkit undan, undersök hur översvämningen påverkat din brunn och åtgärda eventuella skador.
 • Omsätt vattnet väl och rengör brunnen med hjälp av fackman, om det behövs.
 • Skicka in minst ett vattenprov för analys, för att säkerställa att vattnet har dricksvattenkvalitet.

Värt att tänka på om man har enskilt avlopp, vid översvämning kan anläggningen fungera sämre och det finns en risk att orenat vatten läcker ut.

Torka:
Torka leder till att vatten från ett större avrinningsområde tränger in i brunnen. Det kan leda till att vattnets smak, lukt och färg förändras och att vattenkvaliteten är förändrad.
Med minskat hydrostatiskt tryck i och med tommare grundvattenreservoarer ökar risken att omgivande havsvatten tränger in i brunnsvattnet. Inträngande havsvatten är ett problem i framförallt kustnära brunnar och i skärgårdsmiljö. Även en måttlig saltökning, som ligger under vad vi kan känna smak av, är skadligt för till exempel pump, hydrofor, varmvattenberedare, kopplingar, disk- och tvättmaskin. Det gör att utrustning och maskiner rostar mer eller korroderar, dvs åldras och slits i förtid. Även bevattnade grödor kan ta skada av salt i vattnet.

Problem med brunnen:
Om vattenanalysen visar att kvaliteten på brunnsvatten är ”otjänligt” eller ”tjänligt med anmärkning”, är det upp till fastighetsägaren att åtgärda detta. Till att börja med bör man se över brunnens skick, konstruktion och placering och åtgärda eventuella brister. Blir man inte kvitt problemen går det att installera olika typer av vattenfilter, vilka kan lösa de flesta kvalitetsbrister.
När man ska investerar i en reningsutrustning bör man se till att leverantören och/eller installatören lämnar någon form av funktionsgaranti. Primärt är att vattnet ska uppnå den kvalitet som är överenskommen. Rening uppnås ofta genom filtrering och/eller tillsatser och det är viktigt att material som väljs vid installationen inte påverkar dricksvattnet, det ska inte heller tillförs onödigt mycket tillsatser med risk för att reningen ger upphov till ökad korrosion eller smakförändring.
Den utrustning man väljer bör vara prisvärd, driftsäker, lättskött och lättåtkomlig. En anläggning med mycket kemikalier kan vara opraktisk att hantera. Komplicerad elektronisk reglering kan vara smidig men orsaka driftproblem. Men vad man än väljer kommer man aldrig ifrån vikten av att sköta om sin vattenanläggning.
Att leverantören av filtret använder sig av ett externt ackrediterat labb för analyserna är generellt ett tecken på deras seriositet. Analysprotokollet ligger till grund för vilka åtgärder och vilka typ av filter som bör installeras. Ta in offerter och fråga efter referenser från fler än ett företag om det är möjligt.
SGS som ackrediterat laboratorierna är oberoende, vi kan därför inte rekommendera vilka reningsmetoder eller vattenfilter som är lämpligast. Det innebär att du själv får ta kontakt med ett vattenreningsföretag som, med utgångspunkt från analysprotokollet, föreslår en lämplig reningsutrustning.

Dags för ny brunn:
Visar det sig att brunnen är felplacerad eller kräver omfattande åtgärder kan det ibland vara mer prisvärt att borra ny brunn. Brunnsborrning är en stor investering och det är därför viktigt att välja en pålitlig brunnsborrare. Ta in offerter och fråga efter referenser från fler än ett företag om det är möjligt. Om man funderar på att låta göra en brunn är Sveriges geologiska undersökning, SGU, en bra första kontakt. Via branschorganisationen Borrföretagen kan du ta reda på vilka certifierade brunnsborrare det finns i närheten av dig.
Det finns fyra huvudtyper av brunnar bergborrade brunnar, filterbrunnar, rörspetsbrunnar och grävda brunnar. Vilken typ som passar bäst beror på de geologiska förutsättningarna där du bor, samt kraven på mängd och kvalitet på vattnet.

Vid försäljning/köp av fastighet med enskilt vatten:
Vid försäljning av en fastighet med enskilt vatten bör det göras en komplett analys enligt livsmedelsverkets råd. Vattnet förändras och där med bör inte analysresultat vara äldre än tre år. Normal handläggningstid från beställning till resultat, är hos SGS 15 arbetsdagar, så se till att vara ute i god tid. Ett otjänligt vatten kan bli en stor utgift och bör räknas in i försäljning/köp.
Det rekommenderas även att man ser över hur avloppsanläggningen fungerar och att den är i gott skick.

Här visas hur man gör för att provta vatten i din brunn
SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) som vi samarbetar med har en sida med bra information om vad man ska tänka på när det gäller att anlägga och underhålla sin vattenbrunn.
Läs mer här